+Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ systému: YACHTER s.r.o
Na Revíne 17
831 01 Bratislava
Slovenská republika
Zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I
Oddiel Sa, vložka č. 38926/B
IČO: 35972564
DIČ: 2022119660
IČ DPH: SK2022119660

1. Nákup tovaru systémom Yachtershop.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.
2. Zákazník si môže systémom Yachtershop.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnená ikona košíka.
3. Po objednaní tovaru stlačením ikony košíka, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Po naplnení košíka je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém Yachtershop.sk vyžaduje. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
4. Po stlačení tlačidla POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU v objednávkovom formulári bude Vaša objednávka zaregistrovaná v systéme Yachtershop.sk a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou YACHTER.sk. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.
5. Spoločnosť YACHTER.sk garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému Yachtershop.sk. Vo všetkých ostatných prípadoch si spoločnosť YACHTER.sk vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný.
6. Spoločnosť YACHTER.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zákazníkovi bude ponúknutá možnosť zrušenia objednávky. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. V praxi je tovar spravidla dodaný do dvoch pracovných dní po príjme úhrady na náš účet.
7. Spoločnosť YACHTER.sk sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme Yachtershop.sk ako miesto doručenia, spôsobom, ktorý si zvolí zákazník pri objednávke, pričom mu bude účtovaná cena podľa aktuálneho cenníka.
8. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Po možnom opakovaní tohto prípadu spoločnosť YACHTER.sk umožní zákazníkovi objednávku zrušiť.
9. Miesto reklamácie je miesto predaja tovaru alebo niektorý z autorizovaných servisov, s ktorými má spoločnosť YACHTER.sk zmluvné vzťahy. Zoznam servisov bol zákazníkovi doručený spolu s tovarom. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a faktúry autorizovanému servisu. Záručná doba je stanovená v záručnom liste dodaným s výrobkom. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Spoločnosť YACHTER.sk si vyhradzuje právo predĺžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.
10. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli…), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.